Privacyverklaring

Running Team Sinaai vzw hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring wil Running Team Sinaai vzw heldere en transparante informatie geven over hoe zij omgaan met persoonsgegevens. Zij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Running Team Sinaai vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit brengt met zich mee dat Running Team Sinaai vzw in ieder geval:

• je persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
• weet dat verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• vraagt om je uitdrukkelijke toestemming als deze nodig is voor de verwerking van je persoonsgegevens;
• passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
• geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• op de hoogte is van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop wil attent maken en deze wil respecteren.

Running Team Sinaai vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact wenst op te nemen kan dit via onderstaande gegevens:

+32 494 71 12 94 – info@runningteamsinaai.be

1. Waarom verwerkt Running Team Sinaai vzw persoonsgegevens?
Je persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

  • Omdat anders de doelstelling niet gerealiseerd kan worden (gerechtvaardigd belang)
  • Het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang)
  • Het deelnemen aan een recreatief sportevenement (contractuele grond)
  • Promotie, PR en communicatie waaronder
    o Het beheren van social media d.m.v. het publiceren van sfeerfoto’s (gerechtvaardigd belang)
    o Het beheren van social media d.m.v. gerichte foto’s (toestemming)
    o Het beheren van de websites (gerechtvaardigd belang)

2. Welke gegevens verwerkt Running Team Sinaai vzw?
Running Team Sinaai vzw kan de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:
• Persoonlijke identificatiegegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, leeftijd, geboortedatum, …
• Fysieke beschrijving: grootte, gewicht, onderscheidende fysieke kenmerken
• Gevoelige gegevens: gegevens betreffende lichamelijke of psychische gezondheid (medische fiches): medisch dossier, medisch verslag, diagnose-informatie, behandeling, dieet, handicap, andere bijzondere vereisten i.v.m. gezondheid
• Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum
• Vrijetijdsactiviteiten en interesses: hobby’s, sport, …
• Financiële bijzonderheden (o.a. betalingen, rekeningnummer, …)
• Sportieve gegevens (o.a. categorie, uitslagen, aanwezigheden, …)
• Beeldmateriaal (foto’s, video’s, opnames, …)

3. Verstrekking aan derden-verwerkers
De gegevens die je aan Running Team Sinaai vzw geeft kunnen aan derde partijen verstrekt worden indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maakt Running Team Sinaai vzw gebruik van een derde partij (verwerker) voor:
• het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud (via een Cloud Service Provider);
• het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Met deze partijen (derden-verwerkers) maakt Running Team Sinaai vzw hierin de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

4. Verstrekking van gegevens aan derden-ontvangers
Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen:
• Partners waarmee Running Team Sinaai vzw in samenwerking activiteiten organiseert (activiteiten die met twee of meer organisaties zijn uitgewerkt en waarvoor deelnemerslijsten worden uitgewisseld);
• Verzekeringsinstelling om deelnemers aan sportactiviteiten te verzekeren.

Met deze partijen (derden-ontvangers) maakt Running Team Sinaai vzw hierin de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zal Running Team Sinaai vzw de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Op geen enkel moment verkopen of verhuurt Running Team Sinaai vzw je persoonsgegevens aan derde partijen. Running Team Sinaai vzw geeft je contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Tevens kan Running Team Sinaai vzw persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Je persoonsgegevens kunnen doorgegeven worden aan landen buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval worden je persoonsgegevens beschermd door specifieke contractuele verplichtingen overeenkomstig de verplichtingen van de Europese privacy regelgeving.

5. Minderjarigen
Running Team Sinaai vzw verwerkt alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Hierbij kunnen volgende gegevens van de ouders worden verwerkt : identificatiegegevens en privé-contactgegevens (voor ouderlijke toestemming).

6. Bewaartermijn
Running Team Sinaai vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Running Team Sinaai vzw verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 10 jaar na het laatste gebruik.

7. Beveiliging van de gegevens
Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

• Running Team Sinaai vzw hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid;
• Running Team Sinaai vzw maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

8. Je rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die door Running Team Sinaai vzw ontvangen zijn. Via de hoger vermelde contactgegevens kun je Running Team Sinaai vzw hiervoor contacteren.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door Running Team Sinaai vzw te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Running Team Sinaai vzw kan je vragen om je te legitimeren voordat hij gehoor geeft aan voornoemde verzoeken.

9. Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan neem je contact op met Running Team Sinaai vzw.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
http://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

10. Wijziging privacyverklaring
Running Team Sinaai vzw kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 12 januari 2021.

%d bloggers liken dit: